Szank Községi Önkormányzat honlapja

Szociális ellátások

Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja

Cím: 6131 Szank, Rákóczi Ferenc utca 25.
Email: orgona.klubszank@diakonia.hu
Telefon: 06-77/495-127
Nappali ellátás vezetője: Vetró Tímea

Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény (6131 Szank, Rákóczi utca 25.) telephelyén az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Nappali ellátás

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, átlagos- és demens (enyhe, középsúlyos) önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátás szolgáltatási elemei:
– tanácsadás,
– készségfejlesztés,
– háztartási- vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
– esetkezelés,
– felügyelet,
– gondozás,
– közösségi fejlesztés.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
Kérelemben kell megjelölni az ellátást igénylőnek, hogy melyik napokon és milyen módon / kiszállítással, elvitelre vagy helyben fogyasztva / normál vagy diétás ebédet kér.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.
Személyi gondozás keretében:
gondozási és ápolási feladatok (fürdetés, ágyazás, inkontinens beteg ellátása, haj, arc szőrzet ápolása, étkeztetés, folyadékpótlás, felületi sebkezelés, gyógyszeradagolás, vérnyomás és vércukormérés)
segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (ügyintézés, információnyújtás)
Szociális segítés keretében:
lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés (takarítás, az életvitelszerűen használt helységekben, mosás, vasalás)
háztartási tevékenységekben való közreműködés (bevásárlás, mosogatás, tüzelőbekészítés, kisérés).

Tanyagondnoki szolgálat

A szolgáltatás célja a külterületen élők hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni- közösségi szintű szükségletek tejesítésének a segítése.

A tanyagondnoki szolgálat a külterületi lakosságot jobb ellátási helyzetbe hozza, közel viszi hozzájuk a távolság miatt nehezen elérhető szociális ellátásokat. Enyhíti az alacsony jövedelmű, nehéz szociális körülmények között élő, illetve egészségügyi problémákkal küzdő lakosság gondjait. Elősegíti a közösségi élet fellendülését, az idős, egyedül élő embereket bevonja a településen megszervezett közös programokba. A külterületen élők tömegközlekedés hiányából adódó hátrányait csökkenti azáltal, hogy az arra ténylegesen rászorulók szállítását megoldja.

Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény

Cím: 6131 Szank Jókai utca 2.
Email: orgona.szankszoci@diakonia.hu
Telefon: 06-77/495-105

Weboldal